1nowel.jpgkarmelka_puchar.pnglistopad.pngmarsz.pngslubowanie.png

Lekcja biologii inna niż zwykle

Uczniowie klas trzecich w dniu 14. 06. 2017r. uczestniczyli w niecodziennej lekcji biologii.

Zajęcia przeprowadził kierownik Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie (Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie), pan Piotr Deptuś.

Nasz gość w ciekawy sposób zaprezentował uczniom prawne formy ochrony przyrody, które funkcjonują w naszym kraju. Wspomniał o historii ochrony przyrody w Polsce i na świecie. Omówił cele utworzenia i rolę parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, pomników przyrody oraz stanowisk dokumentacyjnych. Podkreślił znaczenie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt, której celem jest zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej.

Wiele uwagi poświęcił obszarom chronionym województwa lubelskiego. Zauważył, iż przyroda Lubelszczyzny jest niezwykle bogata w skali kraju i charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością. Na jej terenie utworzono 2 parki narodowe: Poleski oraz Roztoczański, a także 17 parków krajobrazowych. Najbliżej Lubartowa położony jest Kozłowiecki Park Krajobrazowy, który swoim zasięgiem obejmuje zwarty kompleks Lasów Kozłowieckich, bardzo cenny ze względu na duże zróżnicowanie drzewostanu, w tym fragmenty o składzie zbliżonym do naturalnego. W niedalekiej odległości znajduje się Nadwieprzański Park Krajobrazowy, w którym największą wartość przyrodniczą ma dolina rzeki Wieprz z meandrami, starorzeczami oraz położone w jej obrębie łąki i torfowiska.

Tematyka poruszana na zajęciach wzbudziła zainteresowanie uczniów. Poszerzyli oni wiedzę na temat ochrony przyrody zdobytą na lekcjach biologii oraz geografii. Uświadomili sobie, że bardzo ważna jest ochrona obszarów cennych przyrodniczo i ich zachowanie w jak najmniej zmienionej formie.

Anna Rzezak

 

Free Joomla Lightbox Gallery
Copyright 2016©